ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ԿԻՑ                                                  ԲԱԶԱՅԻՆ  ՔՈԼԵՋ

 

 Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համալսարանին կից բազային քոլեջը` գործունեությունը ծավալել է 2010թ-ից: Իր ստեղծման օրից առ այսօր  քոլեջն առանձնահատուկ տեղ է գրավում ՀՀ ոչ միայն կրթական համակարգում, այլև մշակութային, հասարակական-սոցիալական  կյանքում` ապահովելով աշխատաշուկան կրթված, կարողունակ, պահանաջված կադրերով: Քոլեջի շրջանավարտները ոչ միայն  հաջողությամբ ներկայանում են աշխատաշուկայում, այլև իրենց ուսումը շարունակում են հանրապետության և նրանից դուրս  տարբեր բուհերում և ուսումնական հաստատություններում:

Քոլեջի ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է համալսարանի շենքում  (Հերացի 2/1 հասցեում)։ Շենքային պայմանները, լսարանային բազան, արհեստանոցները, լաբորատորիան, առարկայական կաբինետները ապահովում են ուսումնական գործընթացի  համար բավարար պայմաններ:

Հիմնադրման պահից մինչ   2022-2023 ուս․ տարի, քոլեջում իրականացվում էր 4 մասնագիտական կրթական ծրագրերի ուսուցում: 2023-2024 ուստարվանից արդեն իրականացվում է  6 մասնագիտական ծրագրերի ուսուցում: 

Քոլեջի մանկավարժական կազմը բաղկացած է հիմնական և ներքին համատեղության սկզբունքով աշխատողներից:

Քոլեջը մշտապես կազմակերպում է այցեր, հրավիրում տարբեր մասնագետներ ՝  դասախոսությունների, փորձի փոխանակաման նպատակներով:
Գործունեության ողջ ընթացքում քոլեջի դիմորդների թիվը հիմնականում ունեցել է դինամիկ աճ, իսկ արդեն 2023-2024 ուս տարում հասել ենք լիցենզիայով նախատեսված տեղերի թույլատրելի առավելագույնին:
Ուսումնական հաստատության հիմնադիրների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի երկարատև ազնիվ, քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ ուսումնական հաստատությունը ճանաչվել է հանրապետությունում և նրա սահմաններից դուրս` որպես որակյալ կադրերի պատրաստման դարբնոց։
Քոլեջի գորունեությոնը լիցենզավորված է:Քոլեջը կրթել է հարյուրավոր ուսանողների և այսօր էլ պատրաստում է իր առաքելությանն ու նպատակներին, ՀՀ որակավորումների ազգային շրջանակի պահանջներին համահունչ, մրցունակ մասնագետներ՝ ՀՀ աշխատաշուկայի համար: