• Մասնակիցների ընդհանուր ժողով
  • Ընդհանուր ժողով
  • Գիտական խորհուրդ
  • Տնօրենական խորհուրդ
  • Մանկավարժական խորհուրդ